Dernek Yapısı

DMEDD Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere iki kuruldan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde farklı görev alanlarında 7 komite faaliyet göstermektedir. DMEDD Başkanı'nın liderliğinde her 15 günde bir toplanan Yönetim Kurulu'nda sözkonusu komitelerin çalışmaları değerlendirilmektedir. Denetim Kurulu ise belirli aralıklarla iç denetim yaparak, sonuçları Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdür.

YÖNETİM KURULU
Sekreterya: Dernek ile ilgili gereken defter ve kayıtların (Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço defteri hariç) düzenli ve zamanlı tutulması, günlük yazışmaların yapılması, Yönetim Kurulu toplantılarının hazırlıkları ve toplantı notlarının yazılması, komitelerden gelen bilgiler doğrultusunda İngilizce ve Türkçe bültenlerin hazırlanması, DMEDD web sayfasının güncellenmesi, Yıllık Genel Kurul toplantısı öncesi gerekli tüm hazırlıklar ile Kurul sonrası gerekli bildirimlerin yapılması sekretaryanın görevleri arasındadır.

Sosyal Komite: Amacı, düzenlediği sosyal etkinliklerle gerek Dernek üyeleri arasında ve gerekse Dernek üyeleri ile Ankara’da bulunan Yabancı Misyon Mensuplarının eşleri arasında sosyal yakınlaşmayı sağlamaktır. Komitenin düzenlediği etkinlikler arasında geleneksel DMEDD Kermesi, gastronomi günleri ve briç turnuvaları sayılabilir.

Akademi Komitesi: Komite, Ankara’da ikamet eden yabancı diplomat eşleri ve DMEDD üyelerine yönelik ülkemizin kültürünü de yansıtan çeşitli gezi, konser, sergi ve eğitici kurslar düzenlemektedir. Ayrıca sanat, sosyal konular ve uluslararası ilişkileri ele alan konferanslar düzenleyerek katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Dayanışma Komitesi: Derneğimizce sağlanan eğitim burslarına yapılan başvuruların titizlikle incelenmesi ve sonucun Yönetim Kurulu’na sunulmasıyla başlayan tüm “burs sürecini” yönetmek ve takip etmek bu komitenin başlıca görevleri arasındadır. Ayrıca her yıl yapılan “Şehitleri Anma Töreni”nin düzenlenmesinde ilgili mercilerle işbirliği yapmak da Dayanışma Komitesi’nin sorumluluğundadır.

Yardımlaşma Komitesi: Komitenin görevleri, gerekli koşulları sağladıkları tespit edilen ihtiyaç halindeki kişi, kuruluş ve okullara çeşitli malzeme, tadilat-tamirat, kitap-kırtasiye, gıda ve parasal yardımlarda bulunmak; süreklilik arz eden projelerimizi takip etmek, olası proje önerilerini Yönetim Kurulu’na hazırlayıp sunmaktır.

Yeşil Komite: 43. Dönem, karbon ayak izimizi azaltmak, çevre bilincini ve duyarlılığını artırmak, iklim değişikliği gibi konularda daha derin bilgi sahibi olmak ve SHOM Yeşil Grup ile ortak projeler yapmak amacıyla ilk kez ‘Yeşil Komite’ kurulmuştur. Yeşil Komite, SHOM Yeşil Grup ile Yeşil Diplomasi adını verdiğimiz ortaklıkları ilerletmek için de çalışmalarını sürdürmektedir.

Muhasebe Komitesi: Komitenin görevi, DMEDD Yönetim Kuruluna, derneğin kaynaklarını yönetirken her harcama alanında güncel hukuki ve mali yükümlülükleri iletmek ve hatırlatmaktır. Dernek kaynaklarının ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak yönlendirmeler yapmak yine bu komitenin sorumluluğundadır.


DENETİM KURULU
Kurul, Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim Kurulu, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetimi gerçekleştirmek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunmakla görevlidir.

 1. YÖNETİM KURULU
  • Başkan
  • Sekreterya
  • Sosyal Komite
  • Akademi Komitesi
  • Dayanışma Komitesi
  • Yardımlaşma Komitesi
  • Yeşil Komite
  • Muhasebe
  1. Dernek Başkanı
   • Şebnem Akçapar
   1. Sekreterya
    • Genel Sekreter
     G. Müge Varol Ilıcak
    • Sekreterya
     Özge Yılmaz
     Şeyda Erciyes
   2. Sosyal Komite
    • Azra Bozay
    • Betül Aksoy Bilgiç
    • M. Didem Türemen
    • H. Nur Alpay, Zlatomira Yurdakul
   3. Akademi Komitesi
    • Ülgen Gürmeriçliler
    • Burak Noyan
    • Filiz Gül Aktaş
    • Adem Karaoğlu
   4. Dayanışma Komitesi
    • F. Gülhan Çorman
    • Meltem Özoral
   5. Yardımlaşma Komitesi
    • Z. Sinem Kılıç
    • Özlem Göz Alkan
    • Emel Ercengiz Umruk
   6. Yeşil Komite
    • Şebnem Akçapar
    • G. Müge Varol Ilıcak
    • Filiz Aktaş
    • Azra Bozay
   7. Muhasebe
    • Yasemin Işık
    • Nigar Kılıç
  1. DENETİM KURULU
   • Gülnur Bigalı
   • Sermin Kök
   • Seda Güldere
   • Hikmet Karartı
   • Göksel Manav